Chondropython
Image default
Bedrijven

Energie efficiëntie in de industrie | Ista Nederland

Hoogtepunten van deel 1 van de speciale uitgave

Het eerste deel van het speciale nummer richt zich op de rol van energie-efficiëntie in klimaatveranderingsscenario’s, sectorale evaluaties en casestudy’s per land, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan sectorale analyses.

Hanaoka et al. analyseren de rol van de verbetering van de energie-intensiteit op korte termijn (tot het jaar 2020) en middellange termijn (tot het jaar 2050) in de context van de stabilisatiescenario’s voor broeikasgassen (BKG) op lange termijn. Ze geven meer details dan de AR4 heeft gegeven, ook voor grote broeikasgasemitterende landen, zoals de VS, West-Europa, China en India. Eén bevinding is dat de verbetering van de energie-intensiteit een belangrijke rol speelt in de periode tot 2020 (vergelijkbaar met de bevindingen van het AR4), en dat het tempo van de verbetering van de energie-intensiteit over het algemeen ongeveer 2%/jaar bedraagt als een wereldwijde mediaanwaarde voor de lage stabilisatiecategorieën I-III in de periode tot 2050.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. 

De industriële sector, geanalyseerd door Worrell in zijn paper over energie-efficiëntie in de industrie, draagt ongeveer 37% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In de nabije toekomst is energie-efficiëntie potentieel de belangrijkste en meest kosteneffectieve manier om de uitstoot van broeikasgassen door de industrie te verminderen. Dit artikel bespreekt de potentiële bijdrage van industriële energie-efficiëntie technologieën en beleid om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 te verminderen. De conclusie is dat het totale potentieel voor broeikasgasemissiereductie in de industriële sector tegen 2030 in de orde van grootte van 10-40% ligt voor een reeks basisscenario’s. De Commissie is van mening dat het totale potentieel voor broeikasgasemissiereductie in de industriële sector tegen 2030 10 à 40% bedraagt voor een reeks basisscenario’s. De Commissie is van mening dat de huidige situatie op dit gebied niet alleen een belangrijke rol kan spelen, maar ook een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van het concurrentievermogen van de sector. De auteur merkt echter op dat verschillende onzekerheden het moeilijk maken om wereldwijd een alomvattende schatting te maken van het energie-efficiëntiepotentieel voor deze sector.

Een andere sector met bijzonder hoge BKG-emissies is het vervoer. In hun document over energie-efficiëntietechnologieën voor personenauto’s beoordelen Kobayashi et al. het potentieel voor de verbetering van de brandstofefficiëntie en concluderen zij dat de ontwikkeling van technologie tegen 2035 tot 2050 een stijging van de brandstofefficiëntie van benzine- en dieselvoertuigen met maar liefst 50% kan bereiken. Hybride elektrische en plug-in hybride voertuigen kunnen dit op 70-80% brengen. In druk verkeer hebben voertuigen veel hogere emissies dan hun testwaarden doen vermoeden. Het verminderen van de congestie is daarom een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een hogere brandstofefficiëntie. Een extra 5-20% kan worden verkregen door een verhoging van de operationele efficiëntie van voertuigen, zoals efficiëntere vervangingsbanden, milieuvriendelijker rijden, beter verkeersbeheer, enz.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

Harvey concludeert dat het gebruik van bestaande technologieën kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik in gebouwen. Het leveren van een hoogwaardige gebouwschil is de belangrijkste factor in het ontwerp van energiezuinige gebouwen, niet alleen omdat het de verwarmings- en koellasten waaraan het mechanische systeem moet voldoen vermindert, maar ook omdat het alternatieve (en koolstofarme) systemen mogelijk maakt om aan de lagere lasten te voldoen. De besparingen die beschikbaar zijn door betere en alternatieve energieverbruikende systemen (verwarming, ventilatie, koeling en verlichting) zijn over het algemeen veel groter dan de besparingen die kunnen worden bereikt door het gebruik van efficiëntere apparaten (zoals boilers, ventilatoren, koelers en lampen). Omdat verbeterde gebouwschillen en verbeterde gebouwsystemen de behoefte aan mechanische verwarmings- en koelapparatuur verminderen, brengen gebouwen met een drastisch lager energieverbruik (50-75% besparing) vaak geen hogere bouwkosten met zich mee dan gebouwen met een conventioneel ontwerp, terwijl ze tegelijkertijd aanzienlijke jaarlijkse besparingen op de energiekosten opleveren.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland is een groot bedrijf dat de energie van kantoren beheert. Bekijk de website van Ista nederland voor meer informatie.

In hun casestudy over de Braziliaanse huishoudelijke sector tonen Shaeffer et al. aan dat er een aanzienlijk potentieel is voor een vermindering van de elektriciteits- en CO2-uitstoot van ongeveer 20% bij nul of negatieve kosten. Dit werd berekend met een rendement van 10% op de investeringen, wat hoger is dan wat in de IPCC AR4-ramingen werd gebruikt, namelijk gemiddeld 30% tegen 2030 wereldwijd.

Onderzoek van Murakami et al. naar de Japanse bouwsector toont aan dat er veel commercieel beschikbare goedkope manieren zijn om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Interessant is dat gedragsveranderingen die het energieverbruik verminderen, zoals het instellen van binnentemperaturen in huizen en kantoren, in Japan zeer serieus worden genomen en dat de overheid actieve campagnes heeft gelanceerd. Er is een aanbeveling om in kantoorgebouwen minimumtemperaturen van 28°C in de zomer in te stellen en er zijn zogenaamde “cool-biz” campagnes, waarbij het kantoorpersoneel geen stropdassen draagt maar comfortabele zomerkleding. De CO2-uitstoot in 2050 kan met 60% worden verminderd ten opzichte van het niveau van 1990, als al deze energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

De bijdrage van energiebesparende maatregelen in de landbouwsector aan de beperking van de klimaatverandering wordt onvoldoende onderzocht. Gallaher e.a. proberen een poging te doen om

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ